گیلاس تک دانه سیاه اشنویه

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد عادت رشد درخت گسترده قدرت رویشی متوسط و طول شاخه یک ساله 23/93 سانتی متر است طول دوره گلدهی ان 16 روز است شکل میوه قلبی شکل رنگ زمینه میوه قرمز مایل به جگری و طعم ان شیرین با نسج نسبتا سفت و ابدار میباشد رنگ گوشت میوه کرم سفید رنگ ابمیوه صورتی مواد جامد محلول ان 16/64درصد دارای اسیدیته 1/2 گرم در صد سی سی ابمیوه با میانگین ph3/98 درصد است میانگین وزن میوه 7/97 گرم میانگین وزن هسته 31 درصد گرم طول میوه 1/80 سانتی متر متوسط اتدازه دم میوه 5/0 سانتی متر است از نظر حساسیت به شانگر میتوان گفت. این رقم نسبت به سایر ارقام از مقاومت بیشتری برخوردار است .این رقم دارای کیفیت میوه بسیار خوب بوده و زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد هفته سوم خرداد ماه است