گیلاس تک دانه سیاه اشنویه

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد عادت رشد درخت گسترده قدرت رویشی متوسط و طول شاخه یک ساله ۲۳/۹۳ سانتی متر است طول دوره گلدهی ان ۱۶ روز است شکل میوه قلبی شکل رنگ زمینه میوه قرمز مایل به جگری و طعم ان شیرین با نسج نسبتا سفت و ابدار میباشد رنگ گوشت میوه کرم سفید رنگ ابمیوه صورتی مواد جامد محلول ان ۱۶/۶۴درصد دارای اسیدیته ۱/۲ گرم در صد سی سی ابمیوه با میانگین ph3/98 درصد است میانگین وزن میوه ۷/۹۷ گرم میانگین وزن هسته ۳۱ درصد گرم طول میوه ۱/۸۰ سانتی متر متوسط اتدازه دم میوه ۵/۰ سانتی متر است از نظر حساسیت به شانگر میتوان گفت. این رقم نسبت به سایر ارقام از مقاومت بیشتری برخوردار است .این رقم دارای کیفیت میوه بسیار خوب بوده و زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد هفته سوم خرداد ماه است