گیلاس زرد موزی ارومیه

مبدا اصلی رومانی میباشد  رنگی زرد و ابمیوه زرد دارد گل های این رقم خود سازگارند گلدهی دیر هنگام دارد هر میوه

تا 5 گرم میرسد  رشدی متوسط دارد میوه ها در شاخه های تازه محصول میدهد  رسیدن میوه در مرداد ماه میباشد