نهال البالو مجارستانی پیش رس

میوه ای درشت دارد و در برج 5 میرسد که خیلی پربار میباشد رقمی است خیلی جالب و تجاری درخت

میتواند تا 6 متر رشد کند به بیماریها حساسیت کمتری نسبت به گیلاس دارد .رشد درخت متوسط میباشد .

رنگ قرمز پرنگ دارد.