خرید نهال سیب فرانسوی

اصالت این رقم فرانسوی میباشد .و در فرانسه به عنوان یک سیب قرمز دلپذیر انتخاب شده است این رقم

در ایران 20درصد باغ های سیب فرانسوی را تشگیل میدهد

این درخت یک درخت متوسط با شاخ و برگ های افقی و رنگ میوه قرمز پررنگ و رنگ میوه در

سمت افتابی درخت میوه به رنگ سیاهی میزند ودر مقابل اب هوای سردسیری مشگلی ندارد

میوه در اول مهر ماه میرسد و این میوه را 4 ماه در سردخانه میتوان انبار کرد صادرات و تازه خوری مورد

استفاده قرار میگیرد

سیب فرانسه همه ساله به صورت منظم میتواند محصول با کیفت و عالی  تولید کند 

از نظر پرباری خیلی پربار و رنگ میوه خیلی جالب و رنگی خیلی به دل نشین و میوه ای با ارزش میباشد