نهال الو شابلون سیاه دیررس کالیفرنیا

اصلیت الو شابلون گالفرنیایی است .رقمی است که نیاز به مراقبت ویژه باید داشته باشد .

این میوه برای تازه خوری مصرف میشود .سرمای رمستان وسرمای بهاره مقاومت زیادی دارد .

رنگ میوه قرمز و گوشت میوه زرد رنگ میباشد .

مقاومت به خشکی متوسط است گرده افشانی هیچ درختی نیاز ندارد .

د راواخر تیرماه میرسد .گوشت میوه خیلی کم اب دارد درختی سریع الرشد میباشد .

تاج صاف حمل نقل میوه خیلی بهتر میباشد .

میوه به شگلی گرد با اندازه میوه تقریبا 40 گرم میباشد .

موقیعت و پرورس و احداث باغ در کل کشور ایران جواب میدهد .به جز مناطق خیلی گرم گشور .

در زمینهای که افتاب کمی دارن میتواند این رقم بهتر جواب بدهد به نور افتاب کم احتیاج دارد