نهال زردالو تبرزه

این زردالو میوه ای متوسط  شکل و کرد با رنگ قرمز کم رنگ و گوشتی زرد  دارد  رنگ اصلی میوه در موقع

رسیدن در قالب سرخ قرمز تیره میباشد .این درخت افزایش مقاومت درخت در برابر مو نالیاز و مقاومت

متوسط نسبت به کلستروپسوریم دارد .

اولین زردالو ی میباشد که میتواند در اولین سال محصول میدهد .از بهره وری بالا و منظم پایدار است .

رسیدن میوه در تیر ماه میباشد

برای دسر و تازه خوردی وعرضه مستقیم به بازار و خشگ کردن به صورت دودی استفاده میشود