نهال زردالو نوری

اصالت این گونه ایران میباشد درختی قوی قد بلند با یک تاج بزرگ است .نهال ها بر اساس استاندارد سازی

احداث باغ 5 /5 کاشته میشود .

میوه ای درشت تولید میکند گوشت متراکم نارنجی و ابدار معطر دارد .رنگ میوه زرد و در قسمت افتابی به قرمز

میزند امید وار کننده برای کاشت و درست کردن باغهای صنعتی با متراکم بالا  میباشد و در مقاومت در برابر سرما

بهتر میباشد .

و برای خشگ باری رقم خوبی نمیباشد

درخت را میتوان هر 15 روز یک بار ابیاری کرد در همین مدت با ابیاری منظم میتوان میوه باکیفیتی را بر داشت کرد