نهال سیب زرد {گلدن}

رقمی است از سیب های لبنانی دارای پوستی زرد و گوشت سفید و رنگی زرد پر رنگ و روشن شاد

میباشد هر میوه حدود 200 تا 250گرم بزرگ تر شود .

 درخت متوسط قد با یک تاج بزرگ میباشد .ماندگاری در سردخانه به مدت 7 ماه میباشد .اب دادن

برای درخت هر 20 روز 30 لیتر داده شود برای مناطق با سرمای زیاد و گوهستانی جواب خوبی میدهد شرو ع به

باردهی از پنج  سالگی میباشد

عمر درخت 60 تا 70 سال میباشد 3 ماه میتوان بدون سردخانه در بیرون جایی سایه نگهداری کرد

این رقم میتواند تا حداقل 200و حداکثر تا 1تن محصول بدهد چیدن میوه در برج 7 انجام میشود

هرس :باید به طور اجباری هر سال به صورت سبک انجام شود