نهال سیب زرد {گلدن}

رقمی است از سیب های لبنانی دارای پوستی زرد و گوشت سفید و رنگی زرد پر رنگ و روشن شاد

میباشد هر میوه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰گرم بزرگ تر شود .

 درخت متوسط قد با یک تاج بزرگ میباشد .ماندگاری در سردخانه به مدت ۷ ماه میباشد .اب دادن

برای درخت هر ۲۰ روز ۳۰ لیتر داده شود برای مناطق با سرمای زیاد و گوهستانی جواب خوبی میدهد شرو ع به

باردهی از پنج  سالگی میباشد

عمر درخت ۶۰ تا ۷۰ سال میباشد ۳ ماه میتوان بدون سردخانه در بیرون جایی سایه نگهداری کرد

این رقم میتواند تا حداقل ۲۰۰و حداکثر تا ۱تن محصول بدهد چیدن میوه در برج ۷ انجام میشود

هرس :باید به طور اجباری هر سال به صورت سبک انجام شود