نهال سیب قرمز {رد دلشیز}

این رقم محبوب ترین نوع سیب در ایلات متحده میباشد زادگاه اصلی سیب قرمزلبنان میباشد

این سیب در کشور ایران به سیب قرمز لبنانی معروف است

بیشترین گشت سیب در باغات ایران به به خود اختصاص داده است .این رقم سیب شیرین ترد ابدار و تارت است

این سیب برای تازه خوری . ابمیوه .مربا .به کار میرود

خیلی پربار و از نظر گیفیت بهترین گیفیت را داراست .تجربه نشان داده که این سیب میتواند  هر درخت به مقدار یک 1تنسیب تولید کند . این رقم برای احداث باغ مدرن با تراکم زیادمناسب میباشد

و برای صرفه اقتصادی بی نظیرترین سیب در بین ارقام خود میباشد

گرده افشان برای این سیب سیب سفید لبنان میباشد

ابیاری این درخت باید هر 20 روز انجام گیرد عمر درخت 70 تا 80 سال هم میرسد

درختان این گونه میتوانند تا بلندای 7 متر تا 10 متر برسند و پهنای درخت تا 10 متر هم میرسد موقع چیدن سیب برج 7 میباشد و بعد از چیدن سیب میتوان در سردخانه به مدت 8 ماه نگهداری کرد و در بیرون میتوان 3 ماه در

سایه نگهداری نمود

هرس: باید هرساله انجام شود تا میوه پرباری و با گیفیت درجه 1 محصول بدهد