نهال گیلاس صورتی لواسان

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد .عادت رشد درخت اویزان قدرت رویشی قوی و طول شاخه یک ساله 3/41 سانتی متر است طول دوره گلدهی ان 16 روز است شکل میوه قلبی رنگ زمینه میوه قرمز نارنجی و طعم ان نسبتا شیرین با نسج نسبتا سفت ابدار میباشد رنگ گوشت میوه زرد رنگ ابمیوه زرد مواد جامد محلول ان 23/61 درصد اسیدینه 1/33 گرم در 100 سی سی ابمیوه با میانگین ph3/81 است میانگین وزن میوه 5/77 گرم میانگین وزن هسته 31 در صد گرم طول میوه 1/99 سانتی متر متوسط اندازه دم میوه 4/08سانتی متر است این رقم دارای کیفیت میوه خوب بوده و زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد دهه سوم خرداد ماه است