نهال زردالو شکر پاره

این رقم زردالو طعمی شیرین و عسلی دارد .این میوه بسیار جذاب زیبا و رنگی زرد عسلی و لپ های

قرمز را دارد .

پوستی صاف شیرین ابدار و دلپذیر دارد .درختان این رقم خیلی سریع رشد میکنند .

بهترین گرده افشان رقم عسگر اباد میباشد .و از بقیه زردالو ها دیر گل و برای میوه خشگ و مربا

و صادرات رقم خوبی میباشد و برای سرما مقاومت خوبی دارد .و ابدهی این رقم هر 20 روز یک بار

میباشد رسیدن میوه در برج 4 میباشد