نهال هلوانجیری عسلی

از گونه های میباشد  که رنگ گوشت زرد رنگ با بافت سفت و معطعر و خاصیت جابه جایی بالایی دارد .و این هلو را به وسیله گاشتن هسته و پیوند زدن تگثیر میکنند و این هلو چون  رنگ عسلی و طعم عسلی دارد به اسم هلو انجیری عسلی مینامند و رنگ ان 50تا 60درصد روشن مایل به زرد است و گوشت ان زرد روشن و نیمه سفت است

نام : هلو  انجیری عسلی

گشور : چین

نوع مصرف : صادرات

برداشت : اوایل مرداد

باردهی : از سال دوم

پایه : شفتالو

ماندگاری : دو ماه