نهال هلو البرتا

رقمی است امریکایی به رنگ قرمز پالپ زرد نیمه شفاف -فیبردار – شیرین -و خوش طعم میباشد

و مقاومت این درخت دربرابر سرما بیشتر میباشد .در سومین سال بعد از کاشتن نهال پربار تر و به سن بلوغ میرسد

قالب میوه نیمه درشت و مقاوم در برابر حمل نقل و صادرات به کشورهای همسایه در اواسط مردادبه بازار عرضه میشود .

و ابدهی این رقم هر 20 روز هر درختی 30 لیتر میباشد .میوه نسبتا گرد وجذاب است . به بیماری لب شتری حساسیت ویژه دارد

برای مقابله با این بیماری فصلی هر سال بعد از تمام شدن شگوفه های درخت سم گاپینان زده شود

این رقم زمان شگوفه گل تا چیدن میوه 120 روز زمان میبرد میوه دارای پرز زیاد میباشد .و میتوان در سردخانه به مدت 2 ماه نگهداری کرد

و برای صادرات بهترین میوه به شمار میاید و این میوه هسته جدا میباشد که هسته از گوشت زود جدا میشود

در مناطق سردسیری میتواند بهترین مقاومت را از خود نشان دهد

هر درختی میتواند تا 200 کیلو محصول تولید کند این گونه میتواند تا 40 سال عمر کند .