نهال الو زرد

درخت بسیار سریع  رشد میکند .در زمان کم به ارتفاع متوسط میرسد .تاج متراکم کمی دارد .

میوه ها تا 35 گرم وزن دارند . رنگ پوست زرد رنگ و رنگ گوشت زرد تیره است طعم شیرین دارد .

هسته به سختی از گوشت جدا میشود .استحکام و مقاومت در زمستان بسیار خوب است .

رسیدن میوه تیر ماه میباشد .میوه همچنین حمل نقل را خوب تحمل میکند .و میتواند در سردخانه بماند

و برای خشگبار رقم خوبی است .