این رقم از بهترین رقم های ایرانی میباشد درختی مقاوم با قدرت زیاد و پربار و میوه ای با انس زیاد ودر کلیه مناطق ایران این درخت را میتوان گشت نمود و به بهره برداری رسید برای گشت با تراکم زیاد مفید میباشد