بهترین روش کنترل علفهای هرز در باغ گردو

بهترین روش کنترل علفهای هرز در باغ گردو

یکی از معضلات باغات میوه به ویژه باغات گردو رشد علفهای هرز در باغ است و باغداران همواره به فکر راهی برای خلاصی از این مشکل هستند، در این مقاله پس از بیان اهمیت کنترل علفهای هرز در باغ گردو شما را با روشهای کنترلی قابل اجرا و مناسب در باغات گردو اشنا خواهیم کرد، پس چنانچه شما نیز در باغ گردوی خود این مشکل را دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

بهترین روش کنترل علفهای هرز در باغ گردو

اهمیت کنترل علفهای هرز:

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا باید علفهای هرز در باغات را کنترل کنیم؟ کنترل علف هرز در مزارع به خوبی جا افتاده است اما در برخی موارد باغداران نسبت به کنترل علفهای هرز بی توجه اند و گمان می کنند تهدیدی برای باغ گردوی آنها نخواهد بود، در این قسمت به اهمیت کنترل علفهای هرز در نهال گردو اشاره خواهیم کرد.

 • رقابت در جذب آب:

در مدیریت اصولی باغ گردو آبیاری درختان گردو به اندازه ی کافی بسیار اهمیت دارد، در باغداری نوین میزان و دور آبیاری به دقت تنظیم شده و در بسیاری از موارد شیوه ی آبیاری قطره ای انتخاب می شود، در سیستم آبیاری قطره ای میزان رشد علفهای هرز کمتر است اما همان میزان کم می تواند در جذب آب با درختان به رقابت بپردازد چرا که ریشه های سطحی تر داشته و اولین سیستم ریشه ای که با آب در تماس است سیستم ریشه ای علفهای هرز خواهد بود، بنابراین آب به میزان کافی به درختان نخواهد رسید.

 • رقابت در جذب مواد غذایی:

عناصر غذایی که در خاک وجود دارند و یا به شیوه ی استفاده در آب آبیاری در دسترس درختان قرار می گیرد در صورت رشد علفهای هرز می تواند در ابتدا به آنها برسد و عناصر غذایی به میزان کافی در اختیار درختان گردو قرار نخواهد گرفت، در بسیاری از موارد باغداران به صورت اصولی میزان کود را به ازای هر درخت به صورت گرمی محاسبه کرده و در سیستم آبیاری به درختان می رسانند اما علفهای هرز مانع بزرگی بر سر راه تغذیه ی درختان خواهند بود.

 • منبع زمستان گذرانی آفات:

علفهای هرز در بسیاری از موارد می توانند منبع زمستانگذران آفات آلوده کننده ی گردو باشند، آفاتی مانند شته ها و کنه ی تارعنکبوتی زمستان را می توانند پای درخت گردو و در لابه لای شاخ و برگ علفهای هرز سپری کنند بنابراین با شروع فصل جدید مایه ی اولیه ی آلودگی آفت در باغ بسیار بیشتر از باغاتی است که علف هرز ندارند و در سال آینده شدت وقوع آفت بسیار بیشتر خواهد بود.

 • منبع زمستان گذرانی برخی بیماریها:

برخی از عوامل بیمارگر مانند بلایت باکتریایی و یا شانکر باکتریایی و سایتوسپورایی درختان گردو و بسیاری بیمارگرهای دیگر زمستان را می توانند در علفهای هرز سپری کرده و در بهار با وقوع بارندگی خود را به شاخ و برگ درختان گردو برسانند، در مورد بیماریها نیز مانند آفات در صورت وجود علفهای هرز شدت وقوع بیماری در سال بعد بسیار بیشتر از باغاتی خواهد بود که علف هرز ندارند.

تا اینجای کار دانستید که چرا باید با رشد علف هرز در باغ گردو مقابله کرد اما اینجا این سوال مطرح می شود که این علفهای هرز از کجا وارد باغ می شوند و چگونه می توان جلوی ورود آنها را به باغ گردو گرفت؟

راه های ورود علف هرز به باغ گردو:

 • کود دامی نپوسیده:

اولین و مهمترین راه ورود علفهای هرز به باغ استفاده از کودهای دامی کاملا نپوسیده است، کود دامی حاوی بافتهای گیاهی تجزیه شده و بذور گیاهی است، بذور گیاهی در اثر عبور از دستگاه گوارش حیوانات خراش برمی دارد و برای جوانه زدن آماده می شود اما از بین نمی رود، در واقع عبور از روده ی حیوانات جوانه زدن علف هرز را تسهیل می کند، در صورتی که از کود کاملا پوسیده نشده ی دامی استفاده کنید قطعا راه ورود علفهای هرز را به باغ خود باز کرده اید، در این بحث از ضررهای دیگر استفاده از این نوع کود شامل انتقال آفات و بیماریها و ایجاد ضعف بیشتر در درختان عبور می کنیم.

 • انتقال با آب:

بذر علفهای هرز می تواند در مسیر انتقال آب که سرپوشیده نیست به باغ گردو وارد شود و این موضوع در برخی از موارد اجتناب ناپذیر است.

 • انتقال با باد:

انتقال به کمک باد نیز یکی دیگر از روشهای رایج انتقال علفهای هرز به داخل باغ گردو است که کنترل این شیوه ی انتقال نیز مقدور نیست.

 • ابزار و وسایل کشاورزی:

در این شیوه ی انتقال بذر علف هرز ممکن است به چرخ ماشین آلات کشاورزی چسبیده باشد و به باغ وارد شود و یا اینکه همراه با وسایل دیگر و تجهیزان باغبانی از باغات دیگر وارد باغ گردو شود.

 • انتقال با انسان:

خود کشاورزان و کارگران باغ می توانند همراه با کفش و یا لباس خود علف هرز را به باغ وارد کنند.

همانطور که دیدید به غیر از شیوه ی انتقال کود دامی نپوسیده سایر روشهای انتقال قابل کنترل نبوده و انتقال با این شیوه ها اجتناب ناپذیر خواهد بود، بنابراین بهتر است راهکارهایی را برای خلاصی از این گیاهان مزاحم پیدا کنیم، در ادامه به بررسی روشهای عملی در باغ گردو خواهیم پرداخت.

روشهای عملی کنترل علفهای هرز در باغ گردو:

 • کنترل مکانیکی علفهای هرز:

در شیوه ی کنترل مکانیکی باغداران با استفاده از دست و یا ابزار مختلف وجین استفاده می کنند تا علفهای هرز را از باغ حذف کنند.

ابزار مختلف حذف مکانیکی علفهای هرز در باغ گردو:

 • دیسک:

برخی از باغداران قبل از اقدام به خرید نهال گردو و کاشت آن در زمین اصلی، زمین را آبیاری می کنند تا بذور علف هرز موجود در خاک رشد کرده و سپس با استفاده از دیسک آنها را از بین می برند، دیسک ابزاری است که برای زیر و رو کردن خاک به کار می رود و با این کار ریشه ی علفهای هرز رو آمده و در مجاورت باد و نور خورشید خشک می شوند.

در باغات احداث شده نیز می توان از این روش استفاده کرد به شرط اینکه فاصله ی بین ردیفهای درختان به گونه ای باشد که تراکتور و دیسک متصل به آن بتواند بدون صدمه زدن به طوقه، تنه و ریشه ی درختان کار زیر و رو کردن خاک را انجام دهد، استفاده از این روش برای حذف علفهای هرز بیخ تنه ی درختان مناسب نیست.

 • کلتیواتور:

کلتیواتور نیز مانند دیسک با هدف زیرو رو کردن خاک و هوا دهی به خاک طراحی شده است که می تواند علفهای هرز را نیز نابود کند، از کولتیواتور قبل از کاشت نهال گردو می توانید استفاده کنید، برای استفاده از کولتیواتور پس از کاشت مانند دیسک باید به فاصله ی درختان و عرض کولتیوار توجه کنید تا به درختان آسیب وارد نشود.

 • علف زن:

علف زنهایی که به منظور کوتاه کردن چمن به کار می رود می توان وسیله ای کاربردی برای از بین بردن علفهای هرز در باغچه ها و باغهای کوچک باشد، البته این وسیله علف هرز را از ریشه از بین نبرده و مشکل جذب آب و مواد غذایی همچنان باقی می ماند.

بهترین روش کنترل علفهای هرز در باغ گردو

 • وجین دستی علفهای هرز:

در بسیاری از موارد می توانید با دست اقدام به حذف علفهای هرز کنید، برای حذف علفهای هرز با دست نیز می توانید از ابزارهایی مانند داس، بیل، بیلچه، کج بیل، بوته کن و سه شاخ استفاده کنید اما خب به هر حال این روش کنترل برای کنترل علفهای هرز در باغات با مساحت کوچک امکان پذیر بوده و در باغهای بزرگ نیاز به صرف هزینه ی زیاد برای استخدام نیروی کارگری دارد.

 • آفتابدهی به زمین:

در صورتی که هنوز نهال کاری را انجام نداده اید از شیوه ی آفتابدهی نیز می توانید برای از بین بردن علفهای هرز استفاده کنید در این شیوه پس از آبیاری زمین در روزهای گرم سال مانند ماه تیر و مرداد روی زمین آبیاری شده را نایلون بکشید، حرارت بخار آب تمام بذور علفهای هرز و بسیاری از عوامل بیمارگر مانند نماتدها و قارچها و باکتریهای بیمارگر گیاهی شده اما از میکروارگانیسمهای مفید خاک محافظت می کند و در واقع نوعی کنترل بیولوژیک به شمار می رود.

عملیات به زراعی برای کنترل آفت علف هرز در باغات گردو:

 • اصلاح سیستم آبیاری:

قطعا در باغات گردویی که با استفاده از سیستم آبیاری سطحی آبیاری می شوند مشکل علفهای هرز هرساله خواهد بود اما در مورد باغاتی که با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای آبیاری می شوند میزان رویش علف هرز در آنها کمتر خواهد بود.

بهترین روش کنترل علفهای هرز در باغ گردو

 • مدیریت تغذیه:

استفاده ی بیش از اندازه از کودهای شیمیایی می تواند رشد علفهای هرز در باغ را تحریک کند بنابراین از کودهای شیمیایی به اندازه ی نیاز درختان استفاده کنید، محلول پاشی عناصر می تواند راهی برای جبران تغذیه ی درختان گردو باشد در شرایطی که مشکل رویش علفهای هرز دارید.

 • چالکود با استفاده از کود دامی کاملا پوسیده:

استفاده از روش چالکود به دلیل اینکه کود از محدوده ی ریشه ی علفهای هرز پایین تر است بهتر است البته باید مجددا به اهمیت استفاده از کود کاملا پوسیده ی دامی در چالکود اشاره کرد و با این شیوه جلوی ورود بذر علف هرز به باغ را گرفت.

کنترل شیمیایی علفهای هرز در باغ گردو:

در باغات وسیع گردو که ممکن است رعایت فاصله ی مناسب بین درختان نیز در هنگام کاشت نهال گردو نشده باشد و امکان استفاده از ابزار مکانیکی در حذف علفهای هرز نباشد ناچار به استفاده از مواد شیمیایی برای کنترل علفهای هرز هستیم.

در مورد رعایت فاصله ی مناسب بین درختان گردو باید عنوان کرد در مراکر فروش نهال گردو که به صورت معتبر فعالیت می کنند کارشناسان خبره ای وجود دارند که علاوه بر ارائه ی اطلاعات در رابطه با ارقام مختلف و قیمت نهال گردو به شما اطلاعات مربوط به هر رقم گردو مانند رعایت فاصله ی مناسب با توجه به ارتفاع و حجم تاج درخت در دوره ی بلوغ را می دهند، در واقع در فاصله ی مناسب امکان عبور و مرور ماشین آلات کشاورزی نیز در نظر گرفته می شود.

 • علف کشهای مخصوص علف هرزهای باریک برگ: برای کنترل شیمیایی علف هرزهای باریک برگ می توانید از علف کشهایی مانند هالوکسی فوپ و یا نیکوسولفورون استفاده نمایید.
 • علف کشهای مخصوص علف هرزهای پهن برگ: در مورد کنترل شیمیایی علف هرزهای پهن برگ باید این کار را با دقت انجام دهید چرا که استفاده ی نادرست از سموم شیمیایی مخصوص علف هرزهای پهن برگ می تواند به درختان گردو نیز به واسطه ی پهن برگ بودن آسیب برساند، علف هرزهای پهن برگ مانند پیچک صحرایی را می توانید با علف کشهایی مانن تو فوردی و یا پی متروزین کنترل نمایید اما دقت داشته باشید که این سموم به برگ درختان برخورد نکنند و سر لانس سم پاش تنها بر روی علفهای هرز گرفته شود.

با توجه به اهمیت انتخاب نوع سم مناسب و دز مناسب به طوری که به درختان گردو آسیب وارد نشود و همچنین پرهیز از هزینه های گزاف تامین سموم و استفاده از آن در صورت استفاده ی بی جا بهتر است برای جلوگیری از این موارد حتما با یک کارشناس کشاورزی و یا گیاهپزشک مشورت کرده و سم مناسب را به میزان مناسب تهیه کنید و با شیوه ی درست مورد استفاده قرار دهید.

کنترل بیولوژیک علفهای هرز:

در اصول و مبانی کشاورزی پایدار استفاده از سموم شیمیایی و یا کنترل کننده های هورمونی مانند تو فور دی ممنوع شده است چرا که سبب تخریب و نابودی گونه های گیاهی و جانوری مفید می شود، استفاده نکردن بی رویه از سموم شیمیایی حتی در کنترل آفات و بیماریها می تواند سبب افزایش جمعیت بیمارگرها و یا آفات مخصوص علفهای هرز شده و جمعیت این علفهای هرز را در حد قابل قبول نگه می دارند، به عنوان مثال آفتی به نام کک نقره ای وجود داشته که برای کنترل علفهای هرز به کار می رود اما به گیاهان زراعی و باغی حمله نمی کند.

کلام آخر:

کنترل علفهای هرز در باغ گردو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و روشهای کنترلی بسیاری برای آن وجود دارد، اما بهترین روشهای کنترل روشهایی هستند که کمترین آسیب را به گونه های گیاهی مفید و درختان گردو وارد کنند و این روشها شامل تمام روشهای غیر شیمیایی می شود اما در صورت لزوم و اجبار می توانید از شیوه های شیمیایی نیز بهره ببرید.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با برترنهال